Ik hecht veel waarde aan uw privacy, even als aan de onze.

In onderstaande privacy verklaring leest u hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen.

 

Manon Asbroek Coaching, gevestigd aan Rijssensestraat 118a, 7642 NM Wierden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Manon Asbroek Coaching

www.intimiteitscoaching.nl

Rijssensestraat 118a

7642 NM Wierden

 

Manon Asbroek is de Functionaris Gegevensbescherming van Manon Asbroek Coaching, zij is te bereiken via info@intimiteitscoaching.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Manon Asbroek Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

   

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@intimiteitscoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

   

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  • Manon Asbroek Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Manon Asbroek Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

   

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Manon Asbroek Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Manon Asbroek Coaching) tussen zit.

   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Manon Asbroek Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

   

  Personalia, adres, e-mailadres en bestelhistorie worden bewaard zolang Manon Asbroek Coaching actief is, tenzij de klant zelf zijn/haar account opheft of zich uitschrijft voor onze nieuwsbrieven of Manon Asbroek Coaching daar opdracht voor geeft.

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Manon Asbroek Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het betreft in deze:

   

  Vimexx Nederland Webhosting

  Vondellaan 47

  2332AA Leiden

  Nederland

   

  Mailchimp /The Rocket Science Group, LLC
  675 Ponce de Leon Ave NE
  Suite 5000
  Atlanta, GA 30308 USA

   

  Manon Asbroek Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

   

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Manon Asbroek Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Manon Asbroek Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

   

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@intimiteitscoaching.nl.

   

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

   

  Manon Asbroek Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Manon Asbroek Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@intimiteitscoaching.nl  Manon Asbroek Coaching heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

   

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • We maken gebruik van beveiligde betaal omgevingen zoals Paypal en Ideal.
  • Manon Asbroek Coaching heeft verwerkingsovereenkomsten met de derde partijen.
  • Al onze apparatuur is beveiligd met two step notification.